Vergadering van Burgeme-ster en «ethouders op 28 beptember 1937. Öp hun verzoek worden de heeren P.Beekman en H.bteenhuijsen toegelaten tot de vergadering. Be heer Beekman deelt mede dat oteenhuijsen van de gemeente en van een particulier een stuk grond heeft gekocht op den hoek ooes- tarbergscia-straat en Verlengde Talmalaan, teneinde daarop een Eadio- centrale met woning te stichten, hr is hem nu medegedeeld, dat het perceel volgens het uitbreidingsplan is gelegen in een z.g. woon wijk, waardoor het niet mogel.„k zou zijn het perceel aan zijn doel te laten beantwoorden. Spreker is van meening dat dan ook niet aan de üranjelaan een kerk gebouwd kan worden, alhoewel hst door de Geref. Kerk gekochte perceel daarvoor is bestemd, uit kan nooit in ae be doeling van den Baad hebben gelegen bij het maken van de bebouwings- voorschrif ten. Be Voorzitter deelt mede, aat volgens de aanvankelijke inlich tingen het niet gemakkelijk zal zijn, da heeren van dienst te zijn en wel op grond dat het desbetreffende artikel der bebouwingsvoor schriften zeer duidelijk is en voorts op grond van de consequenties aan de afwijking van dit artikel verbonden. Bit zou eindelooze dis puten tot gevolg hebben, nogmaals acht bpreker het bouwen aener Centrale op het perceel uitgesloten, en niet voor discussie vatbaar. Be heer Beekman zegt dat het wel de bedoeling van het College zal zijn het artikel te wijzigen, mede in verband met de stichting van kerken. Het terrein aan de Oranjelaan ligt er al 15 jaren voor dit doel. wethouder Gasille zegt dat er geen sprake van kan zijn het ar tikel zoo of zoo toe te passen. Het bouwen van kerken is door den architect van Bes voldoende voorzien, o.a. Heideweg. Over een Geref. Kerk aan de üranjelaan is nooit gesproken. Het uitbreidingsplan met de bebouwingsvoorschriiten nebben ter visie gelegen en de gelegen heid voor reclame heeft bestaan, t.kunnen dus met ae opvattingen van uen heer Beeisman geen rekening hcuaen, doch wel met hetgeen we thans hebben. Be heer Bteenhuijsen zegt niet te hebben geweten, dat het per ceel uitsluitend vcor bewoning maj worden bestemd en niet voor een bedr-jf. als het ging over het al of niet zwn van ?en bedrijf, aan zou bpreker met z-n Centrale stens, staan. Hij kan de inrichting niet losmaken van bewoning, bpreker heeft eerst aan Beekman gevraagd een terrein te kiezen voor 3 m villa, latex is h^t studio geworuen. Be heer Beekman vraagt of B.en bereid zijn het desbetreffend artikel te w.„zigen. ue Voorzitter merkt op dat het College dan in het drijfzand te recht zou komen en vraagt zich af wat zou dat voor een bestuur zijn. Be heer ateenhuijsen betreurt het geheele geval, aangezien het hem nu voor zijn bedr„„f onmogelijk wordt gemaakt. Het spijt den Voorzitter, dat het College niet anders kan be sluiten. Hierna opheffing der besprekingen. Aldus naar waarheid opgemaakt door anj, buCH-.'l'AKIb VAH oGuSX, r>P•i.v.d. Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 8 October 1937.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 616