Vergadering van Burgemeester en «.ethouders op 28 September 19J7. In de vergadering van 3.en t.op 28 beptember 19j>7 komen ae heeren G.v.d.Hoef en J.C.bwager. Be Voorzitter zegt aan B.en te hebben medegedeeld, dat het nog eens wenschelijk was met de heeren ae bezwaren onder het oog te zien welke door het besluit van den Baad dd. 21 beptember j.l. tot het in voorbereiding nemen van partieel uitbreidingsplan aan de Mo lenstraat, naar voren z„n gekomen, bpreker geeft de gelegenheid hierover met het College te spreken. Be heer sSwager dankt den Voorzitter voor de gelegenheid hier te komen. Alsdan geeft de heer bwager een relaas omtrent den aan koop van perceelen in apenbare veiling. Vóór de veiling zijn inlich tingen verstrekt, waaruit bleek dat het bouwen mogelijk was. Au neemt de Haad ineens een besluit een uitbreidingsplan te ontwerpen over de gekochte terreinen, waardoor het bouwen onmogel„k wordt ge maakt Be heer van de Hoef vraagt zich af waarom de naad niet eer der, althans vóór de veiling, het besluit heeft genomen. Hu heeft bpreker J.1. Maandag aan bouwtoezicht vernemen, dat op dendocr hem gekochten grond wel gebouwd kan worden, zoodat de beswaren allean gelden voor den heer bwager. ar bestaat misschien de mogeljkheid de kwestie te overbruggen, zcoaat geen schade geleden zal worden en de bebouwing haar voortgang kan hebben. Je Voorzitter vraagt of ae heer bwager mogel^k een oplossing kan geven. Be heer bwager zegt niet met dien indruk van huis te zdn ge gaan. Hij kan zich indenken, dat een andere rooilijn gewenscht is, doch dan vraagt hij ontheffing van de bepaling betreffende de achter* scheiaing. wethouder Gasille zegt geen interesse te hebben gehad voor den openbarenverkoop. Be gemeente had naar -prekers oordeel iets vroe ger kunnen beginnen met een uitbreidingsplan voor die omgeving ter hand te n^men. Jit is een verzuim. ïoen echter een gevaar ging dreigen, dat aan da molenstraat verkeerd gebouwd zou worden, moes ten B.en maatregelen daartegen nemen. Je heer bwager merkt den Wethouder op, dat wanneer een verkoo- ping aan de orde is van 1} perceelen en er kans bestaat, dat 15 verschillende eigenaren aan een weg kunnen gaan bouwen, de wethou der tijdig voor maatregelen had moeten zorgen. Be heer van Hoesel, Inspecteur houw- en woningtoezicht meent, dat nog wel een oplossing te vinden is, en wel in dier voege, uat wellicht de Molenstraat in de toekomst wat kan worden omgelegd, waardoor de diepe terreinen eenige meters grond zullen moeten mis sen, en de ondiepe terreinen de gelegenheid behouden tot bouwen. Bit zal na opmeting van de Molenstraat kunnen worden nagegaan. Be bespreking wordt geëindigd met ae toezegging aat spoedig tot opmeting zal worden overgegaan, waarna dir-ct het ontwerp in voorbereiding zal woraen genomen. wldus naar waarheid opgemaakt deer mij, br,CEi*/i'AHld vbt-W oO-iöï, d Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 6n Gctober 1937.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 618