Volg num mer 12 O7 1208 1 1209 1210 1211 1212 1213 1214 Pr opaganda-C ommis sie 3.H.3.O. H.v.d •Xooy,gem. werk an Afzender of voorsteller Datum Voorzitter -I.van 3ok, 'ald. lyrmontlaan 2o Oo..i.issie van toez op de arbeidsbeurs te Soest Odxaoieii® van toez op de arbeidsbeurs te Soest Hoofdbest.Helden Zeefonds "Sorus Kijkers" te venhage der s-Ora Jongens Opvoeding; gesticht "Valken- heide" te -'aars bergen Korte inhoud .Bedoelde noordigh Het üoll deze aan stelt voor, alvorens een aanvang te maken met de behandeling der stukken,! de nieuvse ziekenauto van S.ïï.B.ö,, welke voor het gemeentehuis is opge steld, te gaan bezichtigen. verzoekt vrijstelling van vermakelijk gevra heidsbelasting voor een te houden propaganda-feestavond op 18 en 19 O c tas legt een geneeskundige verklaring ov van OrJ.K.-i.Kupertwaaruit blijkt dat hij vermoedelijk nog gedurende lC a 14 dagen wegens ziekte niet in staat zal zijn het werk te hervatten. vraa._.t vergunning tot het exploitee- ren van een huurauto, ^oor de gèmeen-| tepolitie wordt geadviseerd de ge vraagde vergunning te verleenen. Aan Lv eren zii zijn zie] I tijdvak c zal zulki van een i - gevra:: de gebrui deelt mede, dat zij zich met de c: ■J= betref worpen instructie voor den directe .r,H- r'-z word benevens .net het ont orpen huishoude-| lijk reglement kan vereenigen. verzoekt te willen bevorderen, dat aan de leien alsnog een presentie lil wordt toegekend voor het bijwonen der| vergaderingen. verzoekt toestemming tot het houder, van een collecte in den loop van 193' I verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 17 ovember a.s. JAan ie C0 hoek het 0 vang |niet beke zeer voor herzocht I i'i-sóant [bezwaar bi -en nader - me:, [••et houder ;;,ijzend bt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 623