oM- W, i yhs'A k h i* y. all BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen anto u iSeuoel&e bezichtiging heeft hierna plc.nzs in tegen- s tukker I '"oordigheid van eenige bestuur sleden van is.H.3,0. 3.0. 'I '.'et kollegespreekt zijn groote voldoening uit over s op'e- I aanschaffing. makelijkj] uden n 19 Je gevraagde vrijstelling wordt verleend ring ove blijk, r nd 10| in rva b .1.11 Aan L.v.d.Kooy wordt wederom voor den duur van twee i.;en ziekteverlof verleend of voor zooveel .:orter al^ A* S zijn ziekte mocht voortduren, blijkt na afloop van dit tijdvak dat verlenging van ziekteverlof noodie is dan aal zulks moeten worden aangevraagd onder overle^.,in,_ van een nieuwe geneeskundige verklar^n^. Je gevraagde vergunning wordt verleend, zulks onder y? e; gebruikelijke voor vaar den e ge en. <n/. 1\ recteur,| ishoude-l js betreffende instructie en net huishoudelijk regie-\d kient :ordt vastgesteld. dat ntie^elal onen derl lioude; ie Commissie zal wórden medegedeeld, 'dat dit ver-'2> oek het college ten zeerste Leef bevreema, angezieh c ïvang van .ar-. erkz; r... ben in n, t geheel no._ Iniet bekend is. het college acht ui, verzoen evens lieer voorbarig. Invercand hiermede zal raoeten word ei [verzocht het verzoek terug te nemen. I aar bestaat tegen het houden van deze collecte op IJ lx, uofl nader te bepalen datum Mei 19383 -iressant zal worden medegedeeld dat in arincioe geen o zaen iiz ja..r reeds gelegenheid is cueveu zot er s-.s* ■:e'; houden eener collecte, wordt op het verzoek af- Ajzend beschikt. Hio 101 o e o - cl 6 0 rit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 624