Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1215 1216 1217 1213 1219 122C 1221 1222 Korte inhoud 0 .van der «tal, ïoofd ooenb.u.l.o, Oomite voor klee- iing en schoeisel voor de open"bare scholen te Soest ".A.I-Iastrich 'irkgtraat 83b •Ned.Bijbel ;enoot- èchap» afd.Saarn en Soest vr .--.^osink ;ede ideuaat scnap 3irlei... werken DlrCS-ern-werken verzoekt machtigin_ voor het bestelle van leermiddelen hij - .Samsom b. V te -klohen a/d Rijn tot een bedrag van f.113.56. verzoekt toestemming tot het houden n een collecte op 19 en 20 October 1937) vraagt een verlof A voor de beneden- localiteit van het perceel Birkstraa 33b. Be Inspecteur van de heeft bij beschikking van de voor het verleenen van benoodigde ontheffing van etb-slui- toegestaan. -drankwet 30 Sept'37! het verlof het Br ank- verzoekt toestemming tot het houden een collecte 00 Zaterdag 16 October deelt meen September noten. dat'hij 0edurende de naa j.1. geen inkomsten heeft verzoekt een voorschot van f.2600.-- voor de werken welke voor rekening emeente worden uitgevoerd. deelt mede, dat IJaj .v.d.Oi essen, ty; te bij gemeentewerken sinds 28 Sept. 1937 -egens ziekte verhinderd is die; te doen. stelt voor opnieuw een 200-tal beto palen li.-v.h. aan te schaffen, 0 idat ',i_-ov .n het ster ono. -er ken dó'orgarig kunnen vinden. Be koste van deze aanschaffing zullen f.17^ bedra, ,en. •LJ 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 625