Haft. HAofi. I #tM- Li AUfffr CLp. 7 - .-••• BESLISSING bestalle* je gevraagde machtiging wordt verleend, IS» V te" g van Afdeeling en No. Aanmerkinoen houden w je ^evraagde toestemming wordt verleend, oer 19371 eneden- rkstr .nkret 3eptS verlof i Drank- houden )cto'cer de ,-aa! 1 heeft iiet gevraagde verlof A voor de benedenlocaliteit van oerceel dirkstraat 33b, ordt verleend. de gevrs de toesteiffiain0 woj it verleend ..och voor teraau 23 Ootober 1937» ~e L nadruk _al er op viordeh. ewezen, dat deze collecte mag plaats hebben onder voorgaarde dat met gesloten bus ten wordt „ecollecteerd en en niet net kennisgenomen. Het wacht^elu over zeptemoer vorat .eschikbaar ^esteld. .26CC.-I keni.m sen, ty; 23 3 'I d is die| al beto-i op onderbrc Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Het bedrag van f.2600.-- wordt ter beschikking van de Heide tschappij _,esteld. kan ej v.d.oiessen wordt voor de een ziekteverlof verleend duur van tr.ee tyi of voor zooveel korter als ia,:.r ziekte voortduurt, -ocht na floop van dit t v k blijken dat haar ziekte voortduurt dan zal ver lenging van ziekteverlof loeten rorden aangevraa. o ad er overle, in^, van een geneeskundige verkLarin^. --an den Raad zal worden gevr....a61 het 'oenoodigde cre- iiet beschikbaar te stellen. a y»i3 a D 3 d 0 0 f .17°'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 626