r»V» ITe dHa öd e 1 L'y c of r e spondent s chap Soest Volg- num- Afzender of voorstelier Datu m mer 1223 1224 Hoofd afd.3uc. Zaken ter secre- tarie 121? JJir. Sera.werken 1227 1228 I 1226 -frov.Utr .l*lectri- ïiteits -y 1",V. ze firecht lf l.financiën ed.Staten van Utrecht Korte i n h o u biedt aan een concept-overeenkomst het - aatschappij ziekenfonds te AmersJ foort inzahe preuiereductie voor verh] loozen. bericht de aflosbaarstelling der 4 leening Amsterdam I9I0 per 9 ovemoerl 1937. Houders der no& uitstaande nie; uitgelote obligatiën kunnen met rechtl van voorkeur inschrijven 00 een 3;' h obligatieleening 1937 de gemeente Amsterda. 100 Hag van inschrij ving Hrijdag 8 Oc0.1937. VIII ten laste tot den koers 1 Je gem.bezit 3 f.lCCw,-- der 4 h :iing -v „sterdam 1 1,1 de nrs.025"7; 2A' I 5394 en 2 obl.ad f#5C0.— 4 leening Am.sterI 1916, de nr8.8034 el 8635; zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en ethouders da .29 3fep-| tember j.1. betreffende opdracht tot het formuleeren va., bestek en voor ren voor ie herstelling van het door brand beschadigde perceel MolenatraaJ •'.2.2 en adviseert de werkzaamheden, zonder bestek en voorvaarden aan een| bekwoam vakman 00 te dragen. doet inededeeling van verlaging der ta rieven met ingang van Cctober 1937» adviseert de rente van debet-saldi de wöningbouwvereenigingen en-stichti gen verschuldigd over het 3e kwartaal 1937 ie bepalen op 2;' deelen mede dat bezwaar hebben van 9 September tot wijziging d voor I937. Zij behouden zi deelir,^ voor te gezette uitkeer technisch ambte zij in beginsel geenl tegen liet raadsbeslui- 1937» Ae afd. no.2l/5'j er ge.^eenteoegr ootirg j ch vrijheid van bec n aanzien van een wooij ing aan den ontslage naar b'.G. j .v.neyst. -e sloten financië

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 627