Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1229 voorzitter 123Hr.it. erken 1231 ■Hr. diaatsDO sch eelleer, Utrecht stelt voor aan den gemeentewerkman f.JJ v.i.troeic de koste:, te vergoeden voor de aanschaffing var. een breukband (art. i werkliedenreglementj Mi-tAs biedt ter behandeling aan eenige verzcsl ken om bou vergunning vergezeld van de noodige teekeninge.i en adviezen. I doet toekomen een plan tot het in werk' J verschaffing doen uitvoeren van werk- zaa.iiheden in de bosschen (Uoschplan 15 waarin is opgenomen het aanleggen van een bezinkingsvijver achter het natuur bad. Ue loonkosten bedragen f.21.8C'0,- en ie andere kosten f.5Q5O.--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 629