/?u. iïouk- Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform liet voorstel van den Voorzitter wordt ce- sloten, (zie notulen van 28 September 1937.no 1203) lelet op het advies van Bouw- en 'oningtoezicht dd. Getober I937 nos.116, 113 en 117 wordt besloten de aanvragen nos»2/432, l/l4Gó en 2/433 in te willigen. Op /&<S<f' V- voorstel van weth.Gasille die ter plaatse net den adviseur van de beplantingen de voorgenomen werkzaam heden heeft nagegaan, wordt besloten: j2i> rubriek IV "Bosch achter esterb.straat te lacer vervallen en in de plaats daarvan eeni^e werkzaam heden te laten uitvoeren achter in het wandelbosci de werkzaamheden omschreven op bladzijue 3 betrek- king hebbende op het terrein alwaar een plan voor een sportpark in voorbereiding is eveneens te la ten vervallen in afwachting op de beslissing in zake gemeld sportpark. 3. op bladzijde 4 de werkzaamheden allen te beperken tot zaaiïng van onderbeplanting. -an en ander zal ter kennis gebracht worden staatsboschbeheer met verzoek de begroooing van het aienover- eenkomstig te willen wijzigen waarna heo geneele ob ject aan den minister doorgezonden. ter goedkeuring zal worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 630