Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 123: 1235 1 234 1 235 1 236 1 237 K.en a.hoogeboom hlaarwaterweg b, te ooest. ,iv .d .Heuvel Commissie "Hulp aan Spanje" p/a Heuvslweg 75a, Soest f a J CJ .ivnegt °n Konen, Amsterdam. Directeur van Ge- meent ewerken Bestuur fi.K.mid dens tands ver eeni- ging. verzoeken onthefiing van Het bepaal de in artikel 13 der bouwverordening ten behoeve van den bouw van 3 dub bele woonhuizen, aan den ^la ai water weg, op perceel sectie G.no.p643. De directeur van gemeentewerken brengt advies uit bij rapport ddj(j September 1937, no.2/8. verzoekt hem in verband met verkeer te water Ven tapvergunningals be doeld in art.8, 1e lid der Drankwet te verleenen voor de beneder locali- teit van het perceel kleine Helm aemweg no./; verzoekt vrijstelling van vermakel^ü- h^idsbelasting voor een te geven filmve tooning op 1j oct.a.s. in het "iictel uemland" ..en eventueels opbrengst komt ten be hoeve van de slachtoffers van den Spaansclien burgeroorlog. zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd6 Sept.1937, Ie afd.nc.3885 betreffen de all-risksverzekering van -;en p-ta, gemeente-automobielen bericht dat hij zjjn meening omtrent de noodzakelijkheid van een bergruim te ten volle handhaaft. Is echt-u- in! principe medewerking verleend voor het maken van een gelegenheid voer zolderruimte, uan Kan hf zich met chf prijzen van dit meerderwerk tot een totaalbedrag van j.209,60 vereenigg De post van /.2G,= V'.or werkteekenii' gen, honorarium, toezicht, behoeft thans niet te worden toegestaan, daar met den architect volgens -jen vastgesteld percentage de afrekening zal plaats vinden over het eindbe- deelt mede aat te ooesterberg 3n B.K.Hiddenstandsvereeniging is ojf richt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 633