v V Afdeeling en No. Aanmerkingen Het college besluit de gevraagde ontheffing t-3 ver- 'leenen onder de voorwaarden vermeld in net rfcpportj van den directeur van gemeentewerken. lot afgifte van deze ontheffing zal niet eerder worden overge gaan dan nadat de betreffende verklaring van grond afstand is geteekend. -idressant zal worden medegedeeld dat z^n verzoek niet voor inwilliging vatbaar is. üp liet verzoek wordt afw.„zend bescnikt. 'f&ö besloten wordt de betreffende Vérzekering voor 5 qjh' jaren aan te gaan. Achter zal in de polis dienen ti* werden opgenomen de bepaling aat b-j afvoering van él -■en der automobielen een evenredige vermindering van premie zaï plaats hebben. Het bedrag van 209t60 wordt aan net bestuur der <JU- Mariaschool beschikbaar gesteld. Inzake het bédragy ^5^ van j .20,= wordt een beslissing genomen overeenkom-} stig net aavies van den aireoteur van gemeentewer ken. kennisgenomen. <x/ J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 634