College ld en ten oho eis el- li ng 3- ij hetvvei| a s nt u 1 ei b evinul estx2;. t de cv--J it dü f aiens mocht ui 3x1 eng- zal rno - tob :r Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No. in beslui ia ad huis ,aat v at ibereon vi ierzake zal net au vies worden gevraagd van net Crisis- jomite B. net dossier wordt in hanuen gesteia van a. ester ter afdoening In verband niermede ueelt de Voorzitter mede, dat t^dens een onderhoud met uen heer Beemnan aoor luatl i genoemde is medegedeeld dat ue Inspecteur van Bouw en woningtoezicht een oplossing aan ue hand zou we ten te doen waardoor aan de bezwaren is tegemoet te tornen, het College wens ent den heer van r.oesel nierf omtrent te iiooren. heze verschijnt in de vergadering en. deelt mede, dat all 'en de oplossing is te vinden loer een W;„ziging van de bebouwingsvoersenriften a.1. in dier voege dat voor b^zondere gebouwen B.en bevoegd zijn ontheffing te verleenen te bouwen in z.g. woonw^ken. ha menige bespreking bl.jkt dat net College wel iets voor wijziging gevoelt en dat net bffe reid is te gelegener t..,d deze aangelegenheid nader in beschouwing tj nemen Aan den heer van hoesel wordt machtiging ver 1-end den neer Beekman m- ,dat het College bereid is deze aangele sde te ueelen ..enheid nog n$ der t - bezien, uier bij wurut echter aangeteekena dat het College zich in deze alfa rechten voorbehoudt omtrent de overdraoiit van den grond wordt een aïW'aci|i t-jnde houding aangenomen. Het College b sluit overeenkomstig het verzoek van den Ce;retaris. uoor den wethouder van upenbare Wer+ i ken zal getraciit worden een bergruimte cpenoar i^rken voor dit doel te bestemmen. Ben en ander zal aan het neger des heiis te Baarn worden medegedeeld )ri( gevraagde vergunning wordt verleend .n plaat-™ een e r c 0' s 1 bekend >775 villis6 virecteu-1 istig ad-| V'JjL =ey—- 4 T 1 S~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 636