Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inho u d 1 24J 1 244 1 245 1 24 6 1 247 248 Directeur van Ge meentewerken. Gedeputeerde ota- ten. Lederlandsche Hei de Laat schap pi; Arnhem Algemeene Briesch Levensverzekering Maatschappij te -eeuwarden fi'evr>d J .Barzi- lag-van Hampen, te Soest directeur van Ge meentewerken bericht naar aanleiding van het ver zoek van het bestuur der Lariaschocl inzake reconstructie der school, Ge adviseerd wordt de ncodige medewer king te verleenen voor het treffen van de noodige voorzieningen aan de kapconstructie en plafondhangers, alJ mede voo: het uit ha uk. en en dichten van de scheuren in het metselwerk, doch niet voor een wijziging van ue constructie van net metselwerk boven de kozfnen, aangezien daarvoor geen enkel gevaar zou zijn te duchten. Het restaureeren van de plafonds ^.ou beter over eenige jaren kunnen ge schieden, wanneer is komen vast te staan, dat de alsdan gemaakte voorzij ningen aan de verwachtingen beantwoci den zenden om bericht en raad een drietal bezwaarschriften ingekomen naar aan leiding van den verkoop van grond te ooestduinen aan J.Boissevain zendt een begroeting van kosten vccij net in werkverschaffing uitvoeren van werkzaamheden op grenaen van dhr. Bosch van -urakestein te -age Vuurschl ten bedeage van j .6500,= aan arbeidsl locnen en ƒ.1400,= veer andere kosten doet aanbieding voor een conversie der met haar gesloten geldleening i crspronkelijk groet 1755^100, per 1 -ec.1957 neg groet 125»538,7!j doet afstand van een haar bh besluit: dd. 22 Juli 1952, verleend verlof 1- voor perceel Burg.Grothestraat 75 adviseert inzake net verzoek van ae Hout bouwonderneming "Hahbo" te ilar- üinxveld om ue voorwaarden te mogen vernemen, waaronder door ue gemeente' grond aan de Beaufortlaanbestemd voor Jen bouw van zomerhuisjes in huur zal worden gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 639