num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 1 12 117 11 Gedeputeerde Sta te ii 1 1) Besturen van So-eejt Vooruit Soest Luid en Soest er j Bouwkring 114 115 h.van den Berg, e-oninginnelaan 72 Directeur van Ge meentewerken. 116 iAfd. financier Gedeputeerde Sta ten. M.B.van der hinder zenden een schreven van c ui Minister van Sc iale Laken wuarb.„ goedkeuring jvvbrd't géiié'ciit aan net werkverschaffing, object: .verkza mheden ir de bosscnen, iboschplan 1 ypY' - dit uit schreven bl.jkt mede dat de kosten op de navolgend j w,.„- :ze in de begrooti.g moeten worden tot 4 uitdrukking gebracht; op der. gewonen locnen 19*000,; kapitaal de' overig*3 kosten ƒ.5200',: jom in IC jaren ten laste van de. gewo nen dienst te werden gebracht. vragen iedere aa ntas lirn van het bosch jgsbied, gele 4, en tusschen het verlengde van de Middenlaan en Soesterbergsche- straat te weigeren en zoo mogelijk maf t regelen te beramen om bebouvving aldaar 'ook in de toekomst onmcgel^k te maken. vraagt het aan den hkkerweg gelegen per ceel H.no.5C4p. doet toekomen een schreven van de h.V. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Heuer- land waarin gevraagd wordt te berich ten. onder welke voorwaarden de door de .gemeente voer de verbreeding van de Buig hrothestraat benoodigde gronden moeten worden afgestaan. biedt ter vaststelling aan: 1een ontwerp-arbeidsovereenkomst met W.F.Buhrmann. 2. een ontwerp-arbeidsovereenkomst met J 0 .Koomwinder 5» een ontwerp-schrhven aan den volon tair van den dienst van Gemeentewerk^ W'.A-S.van Meel betreffende de werk zaamheden verbonden aan het maken van een copie van het uitbreidingsplan. verzoeken van bericht en raad te dienen op een aures van G.Muys betreffende ster-' tingen in het wegenfonds voor het op dichten van gebouwen aan der. higendemweg Vraagt zijn naam op de in art. 17, eerste lid uer Drankwet bedoelde lust te plaat sen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 63