T BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het ver- iaschool col, Ge- edewer- xeffen gers, al<j.| ichten lwerk van ue xk boven ox g-en ten. onds ,.ou en ge- ust te e voorzit! beant vccil dxietal aai aan- gxond te Aan het acnoolbestuur zal in overweging worden gege ven zgn aanvrage du. 4 üeptember 19p7 in te trekken em nieuwe in te zenden, waarbij datgene wordt aange vraagd wat door den directeur van gemeentewerken wordt geadviseerd in Zi No7/1 I jn rapport van o october iy>7 versie ening 4108 255 8ij Het in ue vergadering overgelegde ontwerp schrijven l? aJi- aan Gedeputeerde staten wordt goedgekeurd. L; ten veer -an den kinister van aociaie ^aken zal suosidie in oeren vaijl ieze kosten van werkverschafring v/oraen gevraagd. d hr Vuurschfl arbeids-l re koste.! jesloten wordt van ueze aanbieding voonocpig geen Wfcdf. gebruik te maken. y besluit iie-t Betreffende verlof b. wordt ingetrokken. er lol H* at 75- V jY'4. van ae te har- e mogen gemeente estemd es in '"4» "Bahbo" zal worden meuegeüeeld dat op het verzoek niet Kan werden ingegaan. j cX ciïl Cl 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 640