Volg num mer Afzender of voorsteller l Datum Korte inhoud 1 249 -f:1 .financiën. 1250 Gedeputeerde sta ten 1251 1e afdeeling. 1 252 1255 JL.ü .iiastnch Birkstraat 8 5 B Goest fa. J.0 .oi .knrgt on i-onen te Amsterda 1254 Ge Voorzitter 'st -ilt voor de pensioensgrondslagen van Le J .1). Co flapper J .G.n.i'onus en kr ï/.a.J Visser ingaande 1 augus tus 1957 vast te stellen r^sp. op f8179Ö5,= en /.5ÓÖ5 vragen inlichtingen of moeilijkneden, als bidoeld in den brief van uen I.i- 'nister van Binnenlandsene blaken au. '25 ^cig.1957, nc.27181, z.„n ontstaan lef te ducüten zgn bi,, uen grenswater- jloop langs deze gemeente, t.w. ue -em iOntrent deze aangelegenheid is au- 'vies uit, -bracht door m mdrn |van het jxaaastsr, die betwijfelt of e e n gzensw.,.ziging tussci -an Go->st en Hoogland wel gerechtvaardigd is in jverband met geringe ufw..iking, ais door den minister bedoeld. biedt ter vaststelling aan het pr.t- werp van een aan ae H.V. v/h willis. »i.k.uvken ar. Gmitsweg 4, te Go est, te verleenen vergunning tot uitbrei ding van het atelier voor vervaardi ging van drukvormen en schabionen, in perceel Gmitsweg no.4. doet' afstand van een hem hg besluit van B.en ad. )8 Juni 1957 ver leend verlof 13. voor perceel 3irk- str at 85 B. u aelt mede bereia te zgn de afloouu.-j ta der ali-r jaisverzekeringen van ge meente-automobielen naar datum te brengen en stelt voor cis all- risksverzekering der politie-auto welke van jaar tot jaar loopt even -ens om te zetten in een 5-jarig conj tract waardoor de premie voor uezJ verzekering alsnog met 7kan wor den verlaagü. st-jlt voor aan den gemeentelijken klo| kenist, wegens zijn hoe gen leeftijd, overwoging te geven aan uen Raad, h*1 ingang van 1 Januari 195b. -"^rvci ontslag te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 641