yfy.//t v rf,si. slagen fonus 1 Augus- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Je betreffende pensioensgrondslagen worden vastge- steid conform het advies van de afdeeling financiën.^ ijkhed en,| den i-i- ken üu. n t s t a u i nswater- is ad- ndmeter elt of o-jst en is in ais iet pnt l villis. net inmiddels ontvangen schrijven aan ue Gedeputeer- eJU- de otaten wordt goedge*:euru en zal aan gemeld Col- j lege worden toegezonden. het ontwerp wordt goedgekeurd V1 CC-fd besluit het betreffenue verlof 3. wordt ingetroeien 1 ver- 3irk- uflooia-f regen een "5-jarige polis" bestaat het College van k;-~B ëft-?n o-zwaar, mits daarin wordt vastgelegd uat bii daturr B buitengebruik stelling van een of meerdere automo uil- B hielen de premie daarvoor niet meer verscnuluigd i: »-auto ot even- jarig cc ar ueze ian wor- aJuX- *W' pLt«t. y JééS lijken kl jl Conform liet voc rstel van den voorzitter wordt beslc ->eft;.;d, I ten Raad ervol X) O 0 W 0 9 o 09 S t j uitbrei- irvaardi-| jlonen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 642