Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1257 'i'echnisch Ambte naar Gasbedrijf 1258 7er."f*e herkebuurt p/a li evr.Hoelen- Blok,Kerkpaa 2.Z. 106, Soest doet een voorstel tot verhooging van ie wedde van den klerk bij het 'Gasbe- irijf P.A.LIud. iierbij wordt overgelegd het advies van de GascommissieGaarin wordt ge adviseerd aan den Haaa voor te stelle ie formatie van het administratief personeel bij het Gasbedrijf als vols te doen zijn» a. één technisch ambtenaar* ,k» één bureel ambtenaar, a. één klerk. e'én jongste bediende op arbeids overeenkomst. Voorts wordt geadviseerd F.A.iiud met ingang van 1 Januari 1938 te bevorde ren tot bureel ambtenaar en zijn be zoldiging te bepalen op f.1402.-i- ïus f.95.ongehuwdenaftrek. Ten aan-j zien van den klerk Heintjes wordt ge adviseerd deze in het genot te stellen van e'én extra periodieke verhooging, ingaande 1 Januari 1938. verzoekt vrijstelling van vermakelijk^ aeidsbelasting voor een te geven kerk- concert op. 16 'ov.a.s. Gen eventueel batig saldo wordt aange kend voor Jeugdwerk, het organiseeren van middag-bijeenkonsten voor vrouwen van werkloozen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 647