9lp. ys *i1Sj H üjt. BESLISSING Afdeeling en No. nmerkingen KennisgenomenAan den Hfiad 2ai ter vaststelling wefedan l/l J aangeboden --en cntwerp-beduit waarin met de wenscnen 1 r* a1r*. van den minister is renening ^encuden. Kennisgenomen. Aan den Raad zal worden meuegedeeld dat in net uitbreidingsplan deze terreinen reeds z „n aan. - we. en als bestemd tot bouwterrein en dat ter plaatse wegen z^n geprojecteerd. De Raad heeft zich aus vcor bebouwing van dit boschgebied reeds uitgesproken door vaststelling van het uitbreidingsplan. Geadviseerd zal: worden het adres voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt het perceel gronds aan van den Brink L* oJ[L weder voor 2 jaren te verhuren. ~s\ql. V tjJJ. Aan de N.V. Rotterdamsche hypotheekbank voor .Nederland 11 Np zal worden gevraagd of zij er mede kunnen instemmen dat op haar terrein metingen worden verricht en piketten worden geplaatst, ha uitvoering van de betreffende werkzaamheden zullen alsdan onderhandelingen worden aangeknoopt. De overgelegde ontwerpen worden goedgekeurd. het inmiddels opgemaakte ontwerp-antwoord aan de Gede- puteerde btaten wordt goedgekeurd en zal naar genoemd college worden doorgezonden. 4. /J wo:r(ït M.B.van der Linden te plaatsen op de ■Ujst als bedoeld in art.17, eerste lid, der Drankwet onder no.19 (negentien). P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 64