I I I 1 Volg num mer 1259 1260 12ol 1 er .v.üei.i.accoun- ants te 1 s-Braven- nage 1262 1263 1264 1265 Afzender of voorsteller Datum Voorzitter .HelmusSoest -ermaaten, Kon. laan 26, Soest loofd afd.Soc.^aken Ier secretarie 1.v.d.Lugtnamens ie "ed.Herv.Zon dags scholen te Soesjt d.Ha. .selaar B.v.d. 3ree: er";eg 4, Soest Je naam •Vereen litie n vestigt er de aandacht op, dat van del lijst als "bedoeld in art.17 van de Urankwet behoort te worden geschrapt de naam van den op 2.6 Augustus 1937 overleden J.Speerstra. vraagt namens den Soester Besturen bond vergunning tot plaatsing van re clameborden, :aarop spreuken norden aangebracht, op particuliere terrei.ie Be Inspecteur van Politie adviseert hierop af vijzend te beschikken, zuli3 in verband met de te verdachten ont siering der omgeving. zendt een uitnoodiging tot het bij ,o-MJe chef uen van den elfden accountantsdag rP Jt col: vereeniging te houden op Zaterda^ 23 Oct.1937 des voorm.IO.45 uur in een der zalen van het Carlton-hotel te -1^-iS verdam. Korte inhoud vraagt vergunning tot het oprichten van een banketbakkerij en het daarin plaatsen vax- een pasoven, alsmede vani een amandelvtrijfmachine en een ei -[ klutsmachinein werking gesteld doorl een electromotor van V/z P.K. in per ceel oninginnelaan 20, kad.bek.gen. Soest sectie H no.4888. Door den commandant van de Vrijnilliai Brandweer van Soest en den Bir.v.Ge:,. verken ordt gunstig advies uitjebracl verzoekt machtiging tot het aanscxiaf-' fen van een aktetasch voor den con troledienst. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte voor het kerstfeest der H.H.Zondagsscholen. verzoekt woesteling te verleenen, -wi zijn beide dochtertjes de o.l.school aan de Zonnebloemstraat te Imersfoorw| mogen blijven bezoeken. "olgens mededeeling van den Dir.v.deu werken bedraagt de afstand van het perceel P.v.d .Bree; .erweg 4 tot de ooenbare school in de Kerkebuurt 2«; evr esloten liéeling) ;evra roadgeke I P'iUS j leezoeken K I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 651