Volg num mer 1266 ld dub i 1 eum- u i t - ave der Led.hamer van koophandel voor de i e en luxemburg I267 I2óó 1269 Afzender of voorstelier Datum .e afdeeling Le afdeeling in ster jfensie van De I27O foofd van den Lu chtb e s Ciier mi ng s- iensJc Korte inhoud deelt rede, dat de Lederl.Kamer van 'Koophandel voor Delgde en Luxemburg in den loop der maand Dovemoer haar 35-jarig bestaan of Lustrum viert en dat naar aanleiding daarvan een Jubileum-numner zal 'verschijnen, j Het is de "bedoeling, dat in de op j te nemen rubriek ontent Tourisme illustratief ook de gemeente Soest zal norden behandeld. In verband daarmede wordt verzocht eeni^e oogen blikken voor den vertegenwoordiger te reserveeren teneinde nadere in lichtingen te verstrekken. biedt ter vaststelling aan het ontuer van een aan A.tl.van Lrun..elen, Soeste; straat 134, te Soest, te verleenen vs gunning tot het uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen van tv.e electromotoren van 1/b en 1/3 £.A. nende ter aandrijving van een eiwitkl machine en een olie stookinrichting ia perceel Soesterbstraat 184, kad.bek, sectie 3 no ,223'b. biedt ter vaststelling aan het out er van een aan de Coöperatieve ba ikerij "3es berkmans helvaart" te Soest, hoi straat b.Z.no.32, te verleenen vergun! ning tot het uitbreiden van de bakker door het bijplaatsen van een heeteluc oven in perceel 'olenstraat .2.no.32 kad.bek.gemeente Soest sectie -I no.25j deelt volge een b van d voor beter te So treft straa verpl .aede, dat n wille- g ijdrage te e begrooti het tot st ing van he esterberg, het onder t, waartoe icht is. hij -mede om der ge en termen kan vinden verstrekken ten laste ng van zijn 3eparteme:i and brengen van een ve t wegdek van den kamp aangezien het hier te houd van een openbare e gemeente zonder -ie deelt mededat bij de redactie van 3 16 lid 1 der üvereehko. st met de Arnhemsche Iaterle idi ng-Laat schappij vermoedelijk niet wedacht zal zijn aa een "Luchtbeschermingsdienst", xedoe- lid luidt als volgt J"3 e haat schappij verplicht om de waterleiding gedurend .--ange z ander i voortvi Soest 1 Het ont' lier m besloten poneer en minister Luchtvaa: ver me ld i aan den voor ver 'an een <aterl 3 maak t<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 653