v 7^ mer van xemburg er haar viert an een nen de op i srae Soest ■band 0e oogeï. rdiger re in- e t o ]t; j j n, S o e s tel leenen ve| an zijn n van t' el n einit-cl chtin0 in kad .oei;, et ont-.erj oa vlcerij oest, hol en vergu: ie hakker heeteiuci 2no o2 3 H no.25 der ge- 1 vinden ;en laste jparteiue: m een v len ham? hier oei sspehbare onder .jl Aangezien het^college van oordeel is dat uit een en ander financieels ,;evol0en voor de gemeente zullen voortvloeien, zal het opnemen van een artii 1/ Soest acuter eg, roeten "blijven. over ~o ,st vertegen;;oordiger wordt over van een mitsuien overbodig geacht. Het ontwerp wordt goedgekeurd. l> cJbk- T ld en iesloten wordt deze aangelegenheid voorloopig te de- poneeren. Van den inhoud van het schrijven van den i-inister van defensie zal aan den Commandant van de luchtvaar taf deeling mededeeling worden gedaan onder vermelding dat he college nu geen vrijheid kan vindeh aan den Haad voor te stellen het benoodigde crediet voor verbetering van den kampweg te verstreleken. V dl- V h\ja- ;ie van j de schappij zijn as j^edoe- schappij ge durend' J'fan een en ander zal mededeeling worden gedaan aan j oJk- ia fat er leiding By en verzocht worden in deze een uit-\- spraak te doen. j m*-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 654