ff; Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 1271 3 r1 e. fier ken 1272 1273 1274 "in.v.Söc.Zaken en /au hco..o/;ioCxie kaken, den Haag es'c.v/a Tentoon- sbellingsccmimissie ingesteld door de V rv-lui ave e t e elt en konijnenfokkeri e Soest test.van der kucht chool te Soest 1275 t.u,.irhoestuur g? .Petrus en Paulu te Soest Korte inhoud den duur dezer overeenkomst, onafgetd ken in bedrijf te houden, behalve ia ,eval van overmacht"het Hoofd van dl huchtbescher.aingsdie-.st acht het schelijk, dat t.a.v. dit lid een naaJ toelichting wordt gegeven, door van overmacht b.v. uit te sluiten de be schadig in, eventueel ontstaan bij eè luchtaanval. Verzocht wordt in dien geest of op andere wijze de bezwarend aan geno.md artikel verbonden en wel speciaal voor den Luohtbescheruiwgs- dienstopgeheven te krijgen. bericht 01 trent de al dan niet e..scifl lijlcheid van verlenging van het erf - pachtsrecht van H.van Asch op het aar de ochrikslaan ;elege 1751. hoor den voor f.16.20 m huur ierceei n no, eöiiouder Oasille Orond aan van Asch wordt voorgeef voor een jaa/ aan te bieden e>| bij tusschentijdsche opzegging geen schadevergoeding toe te kennen. doen mededeelingen met betrekkin^ tof steunverleening aan kleine boeren. verzoekt beschikbaarstelling van eeA medaille, inverband met een te houde.: tentoonstelling 00 19 en 20 Januari 1933. verzoekt toestemming tot het inzamel® van gelden voor schoeisel en kleedir.jl ten behoeve van air lastige leerlinje| der school. deelt mede bereid te zijn in de kost® van de verpleging van kej „Gr.Koppen bijdrage ue verleenen van £»$•--> Aan va. huur w< opgeno: schaden Seslote afwacht Beslote te stel üe gevr; "aarde van de f "anten 1 uan het het col] drage is 2ien nie je géldt berichte li /eLeij f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 655