f w y.'y/y v JL. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen onafgo i13.lv e ir ofd van het vïenH een nadj oor van n de be- ,an "bij ee in dien bezwaren 11 en wel en.ii :s- et v:e..oOi| het erf p het aar el H no. voor:_eolj een jaai' 1 bieden e ng geen en. nkin^ to oer en. van ee be houdp-ï Januari inzamele kleedi erlii Je- de kost' Coppen e< Aan van Asch zal het "betreffende perceel ^ronds in huur orden aangeboden voor den duur van één jaar teuen een huursow van f.16.20. Als voorwaarde wordt opgenomen dat bij tusschentijdsche opzegging geen schadevergoeding wordt toegekend. ■Besloten wordt een en ander te publiceeren en een afwachtende houding aan te nemen. de si te oten wordt een zilveren medaille beschikbaar stellen. Be gevraagde toestemming '".'aarde dat de inza. .elin^ Tan de •'anten leerlingen en bij wordt verleend onder voor plaats heeft bij de ouders hen die zich als geestver- met het doel der verzameling sympathiseeren. Aan het R.A.Armbestuur zal worden medegedeeld dat het college niet kan veronderstellen dat de bij- dra .e is bedoeld voor de geheele verpleging. Aange zien niet is vermeld voor welk tijdvak deze bijdra- je _,eldt, zal verzocht worden hieromtrent nader te berichten. V cM. V WiSh i8 V f W. ~p!sv yó> 6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 656