Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1276 12 77 lied..Heide Haat- schappij O" straal Ichool- eikcomité te s—-ravenha^ - 1273 1279 hed.üeide Haat- schappij aal s chapoe li j k hulpbetoonSoest 1230 j ir.v, veia. er reen 1231 j.bramsua, -Seist 128ï öiv.sportvereeni- ;in, ;en doet de afrekening toekomen inzake verrichte werkzaamheden aan egen en bermen tot eind -ugustus 1937* bericht ontrent de Mogelijkheid van oprichting van een plaatselijk schoo melkcomite welke een enjuete onder ouders van de schoolgaande kinderen zou kunnen organiseeren, teneinde te kunnen overwegen of een melkverstrek- king op de scholen tot stand zou kun nen komen zonder geldelijke steun va, gemeentewege, -luiks zou in de meeste gevallen mogelijk zijn, wanneer de prijs, door het Oegoede kind te beta len, het tenor,, kan dekken, hetwelk ontstaat door gratis verserekkin0 aa, het minder gegoede kind en door ver- strekking onder „ostprijs aan de kin deren, waarvan de ouders niet den vo len prijs, doch wel een gedeelte kun nen betalen. verzoekt een voorschot te ver strekkei groot f.1000.-- ten behoeve van de werken, rcelke voor rekening der ge- ueente worden uitgevoerd. deelt mede, dat voor ditmaal de kos ten van een paar werkschoenen t.b.v. Ey_elaar voor rekening dier instei- lin, zullen "orden genomen. deelt mede, dat de chauffeur H.A.Vos, zich op 13 October 1937 ^-es morgens ,eeft z iek gemeld deelt mede, dat hen hem bezwarend is de xcosten te betalen voor het maken van een inrit naar het perceel bannin straat 92 te Soesterberö, en verzoekt bedoelde werkzaamheden voor hem gratip te verrichten. berichten omtrent het plan om op een terrein aan de Soeaterbergschestraat te Soestduinen oen sportpark te toen aanleLoen. LTit de ingezonden antwoor den blijkt, dat de okozen plaats al gemeen ongewenscht wordt geacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 659