Volg num mer 119 120 1 21 122 125 124 125 126 Afzender of voorsteller Kort inhoud Directeur van Ge meentewerken Bedr i.(f svereenigirig voor ziekengeld verzekering van Nederlandsche ge meenten te A'dam. deelt mede dat oe opdracnt tot verbete ring van den berm der Soesterbergscne- straat vóór net postagentschap momen teel in uitvoering is. deelt mede dat de door de gemeente in de plantsoenen tewerk gestelde jeugdi ge werkloozen niet meer verzekerings- plichtig ingevolge de z ie kt ev/et worden geacht J.Veeger. Smits- weir 21, Soi?st. verzoekt verbetering van den Smitsweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt nieromtrent rapport uit b^, schreven dd 25 Jan.'57, no.120o. Afd. Financiën. AfdFinanciën. biedt een cntwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor liet dienst jaar 1957 ter vaststelling door den raad aan. biedt een ontwerp-besluit tot wlziging der gemeentebegrooting voor 1956 (no. 21/524) ter vaststelling door den raad aan Directeur Gemeen tewerken rapport omtrent den uitslag der gevoer de onderhandelingen inzake grondafstand langs den hoorderweg ten benoeve van een rioleering van aien weg. Directeur van Ge meentewerken. Hoofdingenieur van liet Seinwezen der Nederlandsen^ Spoorwegen bericnt naar aanleiding van d ling van den bewaarder van de ken en het kadaster dd» 4 De het perceel D.no.2097 (oud no heel ten name is gesteld van »ïed.Mateman-Tersteeg, terw^l te gerechtigd is voor 50 M2« seera wordt ten aanzien van d kei ijk e strook, gelegen in het van perceel D.2G97 naar den S kampweg net eigendomsrecht de te te doen gelden. e mededee- h.ypotne- 0**56 dat .1502) ge- Mevr.ae de gemeen- Geadvi- e betrek- uitpad chouten- r gemeen- 1 endt nader schreven inzake de verwilde ring van de flikkerlicht-installatie b.„ den onbewaakten spoorwegovergang aan den Kolonieweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 65