?-ajf£r. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kenni sgeno, ^en. Üesloten wordt op deze aangelegenheid niet in te gaaru ter inzage gezonden stuk ,en zullen, onder dankzeb- ,ing, weder worden geretourneerd. lSoJjL. V 4 3^7 lesloteh wordt het schikbaar üe stellen. gevraagde voorschot van f.lkoo. Uan H.a.Vos ordt ziekteverlof verleend voor den duur van 14 dagen, ingaande 13 Cctober 1937 voor zoovee J. corter als zijn ziekte voortduurt. Hocht na afloop van nog voortduurt •den aaa^evraa^u verklaring ;ermld tijdvak blijken dat zijn ziekte van zal wederom ziekteverlof moeten o. van een 0eneeskundiae Ouder overle^in^ -et college tamber j.1. -i aaien ..aan. besluit de in zijne vergadering van gl dep- [9 qJjl terzake genomen besiissin^ te handhaven. wordt op het verzoe„ van adressant niet nme- |e^e aangelegenheid zal voorloopig worden gedeponeerd. ^middels zal door het college naar een andere oplos- l3in0 worden uitgezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 660