Volg num mer 1283 1234 1235 1286 1237 Afzender of voorsteller Datu m Voorzitter 3.en 7.van Amers foort -'in.v.Binnenland- sche 2aken te s-Gravenhage AH o'og eb o 0 mKlaar water e0 ól,Soest Voorz ieter Korte inhoud geeft in overwe .gen den Haa. stellen de vervoedinj_,als bec art.lCi üd 6 voor te oeld ia der voor de -^n0 endaal school 1934 vast te stellen op leerling voor g.l.o. en leerling voor ulo. L.O.uet I92C voor het jaar f.lC.00 oer f.15.20 per deelen mede, dat de leerlingen Gijst.e Jan Ramselaar die "beiden de school vo buitengewoon lager onderwijs te Amers foort "bezoeken, verhuisd zijn naar dez gemeente, P.v.d.Breemerweg no.4. Ge vraagd wordt of deze gemeente bereid I een "bijdrage in de nosten van het onde vijs van genoemde kinderen te verleend op den voet als in art.3 van de verord ning tot regeling- onderwijs in deze van het openhaar lafc gemeente deelt mede dat de circulaire van den toenmaligen hinister van Sociale 2 ke dd.n3 :-aart 1937 uo.2419 -/P circ.afd, volkshuisvestinggewijzigd hij die va 5 April 1937 en 1 Juli 1937 no.2419 betreffende het voor algemeens onkoste aan gemeenten en woningbouwcorporaties ij de exploitatie van woningwetoni.g bedrag,, thans moet wordent zooals daarbij is aangegeven. toegestaan lezen deelen mede, dat zij de kosten va;, de ruiling van gr nd aan den klaarwater niet voor eigen renening kunnen neigen le dir.v.üem.werken brengt; advies uit bij schrijven van 12 Jctober 1937» no 0/26 stelt de vraag of den Raad zal orden voorgesteld het Kerkpad 17.2.en 2.2. overeenkomstig het bepaalde bij art.Jj vaa het 'Kotor-en Rijwielbesluit ^eslo] te verklaren voor alle rij- of voer tul gen, oeen motorrijtui en of rij ielen zijnde, en voor rij- en trekdieren en vee 7 j t oud

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 661