V f sV Afdeeiing en No. Ü..U3 ordt "besloten. V t>o - Het college besluit een bijdrage in verleenen. .ese Kosten te X. Aan den Minister van Binnenlandsche Baken zal een ge detailleerde opgave -orden verstrekt van de aantallei der door de woningbouwcorpora ties in deze gax&eente •e-> - exoloiteerd ordende woningen. Voorts zal van ■ijziging in nister kennis torden ge-vezen, dat door den gen liet bedra.^ hetwelk i onkosten als absoluut te la en dat he t vereenigen. e lke eze aantallen onmiddellijk aan den Ui gegeven worden. Badrukicelijk zal er op e ezen, dat door den slechten bou der wonin- voor algemeene moet worden aangemer Kt toegestaa; college zxch daarmede dan ook „eenszias kan iet college besluit de voor dit geval voor rel en wel op grond van de 0e.:ieente toebehoorende zichzelf weiniw waarde x i ng worde n aa n0 ew e nd ;orden zulks _ezien in -het Kosten aan de ruiling verbonden ening van de gemeente te nemen I omstandigheid dat het aan de terreingedeelte, hetwelk op heeft, als object voor een rui- welke van wroote waarde zal .icht van het uitbreidings plan. Voorts acht het college termen aanwezig deze ruiling aan ;e .aan aa^ezien aeze rux. ft Cc ju - - zonder financiëele consequenties voor de ^emeente n.r het niet verplaatsen van ...eterputtenterreinafscnei- ■iingen enz. welke in vele _evallen ;el aanwezig zijn. besloten wordt aan den Haad voor te steilen de beslui ten te nemen als bedoeld in art.t van de ixotor- en ^ijwielwet en mitsdien het Herkpad alleen toegankelijk te dóen zijn voor wandelaars en fietsers. (X. J) -L 3.3,. 0 3 AA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 662