Volg num mer Afzender of voorsteller 12öo 1289 1290 1291 Ifd.financiën 1292 Demeente Utrecht Voorzitter L.L.Benschop te Soest de...eente secretaris Datum Korte inhoud verzoehen de ui toe taimg van een bedra van f.35»-- van f.?.-- inzake vol dane onverschuldigde recognitie voor het plaatsen van palen op de heide, te bevorderen. stelt voor aan dei de huur op te zeggen van verhuurde oerceel .rond perceel 2008 ged.gelegen gemeentehuis eraeentebode 'i'.BeüSl het aan dezen sectie H no, Vesten van het doet op verzoek van de -Uirectie der "Patua" ongevallenverzekering '/aatscin pij van "de "ederlanden" van 1845 te 1 s-dravenhage een schrijven dier Jire- tie dd.24 Sapt.1937 toekomen betreffen gesloten verzekeringen tegen wettelijk aan sp ra ke1i jkhe id legt over een 5-8al ontvangen aanbie dingen op een te sluiten verzeker ins tegen wettelijke aansprakelijkheid ten] behoeve der gemeente. nu de linister van Defensie geen aan leiding heeft runnen vinden in de kos ten van verbetering van den kamp ;e0 ee bijdrage te verleenen, brengt de secre taris naar voren de mogelijkheid in te doelde kosten een Provinciale bijdra^ te verzoeken. Bchter zal moeten vast staan dat de Legerplaats bij Zeist in de toekomst een blijvende militaire te setting zal verkrijgen, aangezien dit als het ee.hge motief zou kunnen <_;eld voor de aanvrage eener bijdrage. vo jt ^.en A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 663