Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1293 -..l.v.'ri deii,...a;nen£i liet comit Volka_e-. 3 i nclhe i i -KVa c an- t i c. :co 1 ci e Iiu i s Ho o j -aas ter land. 1294- Teil .-'asille 1295 Jir .v. dem. ..erken 12,6 Voorzitter verzoekt toestemming tot het houden van een collecte 00 1 -Toverober a.s. •.ijst op de 7;ensche 1 ijkheid het aan e j J3.1 immers op het perceel II no. IC94 verleende erfpachtsrechtdat 1 J?„nuari a.s. zal zijn afgeloopen, niet) meer te verlengen. De gemeente, .elke alsdan in den eiuendo: van de :oning zal treaen, zal ebben zorg te dr ge.;, dat de aarde, ".elke zij uit hoofde var. het bepaald bij art.762 van het Burgerlijk 'etboek zal hebben te vol doen ten Ooede zal komen aan het land schappelijk Hulpbetoon, reik lichaam aan Hejdimmerover het tijdvak van 1 Januari 19^9 tot 9 October 1937 totaal een beira, van f.1361.64 aan steun heeft verleend, ..Iet ligt in de bedoelin^. een re^eliu.^ te treffen, ;eike het za.1 mogelijk -^aken, dat ej Ji.uaers in de ;onia0 z.al kunnen blij ven ïonen. i>e commissie Grondbedrijf en ditbrei- dingsplan kan zich met de voorgestel de regelin0 in beginsel vereeai^en. berecht naar aanleid!ng van een ver ziek van het 3ouz-en 'oningbureau ^igen Haard om den prijs mede te dee len van een perceel gronds, gelegen op den hoek van de Schoutenkampweg- kad.bekend als sectie D no.934, en groot ongeveer 680 lis. In overweging -:ordt gegeven er zor\_. voor te dragen, dat bij verkoop op het perceel slechtpf een enkel ••.oonhuis ordt gebouwd. stelt voor den Raad ter vaststellib aan te bieden 0ut orp oesluit, zooals dat eveneens voor het jaar 1937 door den Raad is geno .en betreffende het I onderhanas of i.: het openbaar verkoo- oen van verscuillende aan de 0emeenv- l toebehoorende goederen als afbraak, I hoorns tam en enz., .elke in het jaar 1930 mochten beschikbaar komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 667