Volg num mer Korte inhoud J.A. Iseger ,Aon, laan 82, Soest c.Altena,de itilt V .Aannemin^sHy v/h 1.3uter ,Arnh.ei '1 .Correspondent v.Herv. £er .Cekrairle - .Dank. .ever J.van der Val,hoofd der o.u.l.o.school 3est.v/d Coo'p.Bak ker ij "Bes Verkmar Velvaart"Soest A. .v.A r urne ie 1 e n. Soester0.str.l54» Soest vraagt vergunning tot exploitatie va., huurauto's. Be Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar de gevraagde vergun-| i ning te verleenen. verzoekt ophooging van den voortuin var. het perceel Kroniumtg zulks als je-1 volg van de ophooging van dien weg. lef dir.v.gem.v.erken bre_.0t hieromtrent h-l vies uit bij schrijven dd.19 Oct.j.1, j no.1264. vraagt of onderhandsche koop mogelijk is van boomen, welke momenteel lan^e d Soesterbergschestraat li&gen. Be dir.v.gera.verken adviseert niet tot onderhandschen verkoop over te gaan. I verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een hussische lie deren-avond te geven op 11 Aov.a.s. in de OerefJ vilhelminakerk. Be eventueele opbrengst komt ten bate van de Kerv.Ceref.Oekraine als tegemoet koming in de kosten van het bouwen van kerk of school. doet afstand van de inschrijving op de lijst als bedoeld in art.17 der Brank-| w et. I verzoekt acht: van leerboeken van f.38.80. ■ging to tot het aanschaf fel een totaal-bedrag vraagt vergunning tot het uitbreiden^ de bakkerij door het bijplaatsen van e heat «lucht oven in perceel Molenstraat V.S.no»Ö2, kadastraal bekend gemeente Soest sectie .1 .10.2599» Boor den Co:--I dant der Vrijwillige brandweer van 3üC" en den Birv.ge.a.werken advies uitgebracht. iordt unstiu vraagt verdunning tot het uitbreider. <9 zijn bakkerij door het bijplaatsen 1J twee electronotoren van 1/3 en 1/3'Tl dienende ter aandrijving van een klutsmachine en een oliestookinri in perceel Soesterb.straat 154, i:a I gem.Soest sectio B 0.223c. - p. ovraa. loomaardt Pk op di' rond van fcen dergel Aressante fechen verl te jaren c cocht. 'e gevraag naam ma gevraafc gevraac gevraag

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 669