a /7u. rsr V Jf eennq BESLISSING Aanmerkingen kennisgenomen kennisgenomen Met de wenschen van adressant zal rekening worden ge- ig L houden. M y h Hi ih Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd en zal den Baad A- i ter vaststelling worden aangeboden. - CLfj. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd en zal den Baad A ter vaststelling worden aangeboden. '-G-fd- Besloten wordt deze aangelegenheid te deponeersn tot de k totstandkoming van het algeheele rioleeringsplan. Aan den Directeur van Gemeentewerken wordt opdracht verstrekt het betreffende strookje uit te palen en te voorzien van steenen grenspaaltjes woodra een en ander heeft plaats gehad wordt een rap port hieromtrent tegemoet toezien. V i 1)^ i 1/ 1' H kennisgenomen. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 66