Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1311 Hoofd Luch.tbesch.er ;.Jj sdienst 1312 1313 C.d»J.van Heijst, op 1achtgeld gest. teclm. ambt .bij gem merken, alhier verzoekt, onder overlegging van een kostenberekening, opgemaakt door den dir.v.gen.werken, een crediet ter "be schikking te illen stellen, ah f.24C- voor het maken van een gaskamer in lei gedeelte van de oude boerderij aan den LBr i nlcw eg in de vergadering komen achtereenvol gens de heeren J.l. .levers te Olden- zaalA.Hij zink te Amersfoort en G.J, H.Jansen te Amersfoort, zijnde opge roepen sollicitanten naar de betrek king van klerk aan de afdeeling fi nanciën ter secretarie. vraagt vederon een geldelijke toela,; gelijk aan één aand wachtgeld, aan sluitend aan 10 oveiber 1937*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 679