Volg num mer 127 128 125 Afzender of voorsteller Datum Minister van fi nanciën Directeur van Ge meentewerken. De Voorzitter. 130 Hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat te; Utrecht I Korte inhoud weinig genoten salaris en kindertoelage alsnog aangenoemaen ambtenaar uit te betalen en daartoe den raad te verzoe ken; het benoodigde crediet beschikbaar te stellen. zendt een voorwaardelijke vergunning tot het rooien van twee boomen staande langs den Rijksweg onder de gemeente Hoest. Deze vergunning is aangevraagd door den Directeur van Gemeentewerken. De Directeur van Gemeentewerken rappor teert bi», schrijven van 22 Januari '37, dat deze boomen reeds zs,n geveld. geeft regelen omtrent de uitvoering der kenni landarbeiderswet adviseert aan Mevr.Langenbacii, waterige- weg 6, te Zeist, een aanschr „ving te zenden, (op grond van net bepaalde in art.32 der bouwverordening), om in per ceel kolonieweg 13 eenige verbeteringen aan te brengen. nen en ander staat in verband met een plaats gehad hebbende brand in laatst gemeld perceel. deelt mede, dat aan .u.A.Heisteradjunct commies ter secretarie die gedurende net tidvak 1 Qctober-5 December 1934 het ambt van gemeente-ontvanger tijdens de vacature, ontstaan door het aan J.L. Alders verleende eervol ontslag heeft waargenomen en die krachtens art.127 2e lid der gemeentewet aanspraak haa op de wedde van den ontvanger, ue minimum jaarwedde is uitbetaald. Bi K.B. van 24 Juni 19pó (G.H.1 Aug.1936) is echter beslist, dat voor den vervanger van den se retaris of den ontvanger, die in he in dit art. bedoelde geval verkeert, met betrekking tot de bezoldiging de zelfde regelen gelden als voor de eigen lijke bekleeders van het ambt. Aangezien de heer Heister op 1 Uct.1934 4 dienst jaren boven den 23-jarigen leeftijd had, had hij derhalve b^ ue berekening van jaarwedde als waarnemend ontvanger nog recht op 2 periodieke verhoogingen ad ƒ.250,benevens kindertoelage voor 1 kind. De Voorzitter stelt voor, het te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 67