U. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Afgescheiden van de ?raaö of de oude boerderij voor fit doel het meest geschikt is, waaro -trent nog een nderaoek zal worden ingesteld, wordt besloten aan de Raad, in de vergadering van hedenmiddag voor te stel len, voor dit doel f.24-0.-- beschikbaar te stellen, fiertoa zal de desb.begrootingspost aarop rog f.14^.'- beschikbaar is met f.100»moeten orden verhoogd. adat de heeren de vergadering hebben verlaten, deelt ie Voorzitter mede, dat de controleurs van het depar tement van Sociale Saken, die eeni0e reken ter secre tarie de uitvoering van de steunregeling hebben ge controleerd, hem er ernstig op hebben ge1 azen, dat de bevolkingsadministratie geen juist beeld geeft van de erfelijkheid en dat zij in overwe^in^ 0even hierin ten spoedigste te voorzien. Voorts deelt de Voorzitte ...ode, dat de leider van net registratuurbureau voor de Ver.van hed.uemeenten heeft gerapporteerd dat de orsoneelsbez-ettin^ op de betreffende afdeeling ter aöcretarie onvoldoende is netgeen aanleiding geeft tot achterstand in de dossiervorming, heide ^evallen zijn voor den Voorzitter aanleiding, zulks na gepleegd ovef leg met den gemeentesecretaris, aan het college voor te stellen in plaats van één klerk, twee klerken te benoemen, n.1. één aan de afdeeling financiën en één an de afdeeling bevolking en registratuur, ieder voof e helft. Het college kan zich .et dit voorstel ver- aan te houden tot de van hedenmiddag, het aanstellen van een tweede klerk zal nebben goedgekeur senigen en besluit de benoeming emeenteraadin de vergadering J! '/SbS Het college is bereid de heer van heyst ih zijn moei- ijke omstandigheden te steunen door hem zeer tijde lijk, n.l. voor één ..mand eeni0e werkzaamheden te la ten verrichten, tegen een belooning van f.110.-- per and. -deze werxcz.aamh.eden vangen aan op 11 -November s. onder voor aarde dat de daartoe strekkende aanvul- ixnu op den begroo ..ingspost scliri jxloonen" 1937» dooï ien Haad in zijne vergadering van hedenmiddag ordt langenomen en de goedkeuring van de Gedeputeerde Sta ten zal verkrijgen. 1 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 680