Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1315 Voorzitter 1316 Voorzitter 1317 1313 "/ij lever pl •vanwege te ITea.Eerv. Genie en te te Soest led.Staten van Jtrecht deelt mede, dat de heeren van Wely en -rijze hem hebben medegedeeld, dat aajn de o.l.school aan de beetzlaan geen gelegenheid "bestaat tot het geven van Oymnastiekonder\;ij s en dat het 0ewea4it| is te dezer zake voorzieningen te treffen. Vanwege den aanbouw aan de hariaschool kan van het jymnastieklo kaal dier school sedert eenige maan den geen gebruik .orden gemaakt door de kinderen der o.l.school. Voorts is door den heer van <ely cre- diet aangevraagd voor het huren van stoelen ten behoeve van een te houden ouderavond brengt in behandeling een rapport van den Inspecteur van dolitie betreffend personeelsvoorzieningen. -Bedoeld rap port wordt door den Voorzitter voor gelezen. verzoekt om de verlichting van het ijkhuis te kunnen behouden, of plaat sing van een nachtlicht. zenden om beric van de vereeni^ Algemeen belang den ingebracht ad.9 September inzake verkoop Soissevain. iaar aanle id ing brengt de Uirec bericht uit bij 1937, no.A/31. at en raad de adressen ingen Soest Vooruit en "aarbij bezwaren "or tegen het raadsbeslui j.1., Ie afd.no.43l4» van grond aan J. van deze adressen Lear* van Gemeente er-- -I rapport dd.19 Gctobör 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 687