ï'yèi: 'fa. V JU 'fa>. £33# BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen *an den heer van tfely zal worden medegedeeld, dat in verhand met den financieelen toestand der gemeente ;een vrijheid gevonden kan worden den Raad voorstel len te doen tot den bouw van een gymnastieklokaal aan de o.l.school aan de Beetzlaan. ."agegaan zal worden of de begrooting toelaat uitgaven te doen voor het huren van stoelen ten behoeve van eeh te houden ouderavond. ka ampele besprekingen wordt besloten den Raad voor t tellen de formatie van de gemeeute-politie als volgt vast te stellen: een Inspecteur, een Adjunct-inspecteur, een schrijver. ■lA" agen oen. üen wijziging van de desbetreffende verordening zal en Raad in verband hiermede ter vaststelling worden ..angeboden, waarbij voor de nieuwe functies de navol- ende salarissen voorgesteld zullen worden: o.junct-Inspecteur f.125*-1.- f.295°«~~ (3 e'énjaar- lijksche verhoogingen van f »100#») en klee&xngt&alag van x .1 Schrijver f#9^b.- (zonder periodieke verhoo&ingenj 'u ontwerp-begrooting 193b zal met een en ander in overeenstemming worden ^ebracnt. Besloten worc t op het verzoek afwijzend te beschikken er overgelegde ontuerp-antwoord aan ored.State, vordt goedgekeurd k 4 14

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 688