j I I I- 1 I Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer -32 7 1328 1329 133° 1331 1332 133 1334 He ,ü':y t aurbureau va ae Ver.v.hed. -■r-: - centen 3Ir.tczerken -Jir .wem. werken Ce.itr,3ureau voo] verificatie enz. s-^ravennage Idem le afdeeling '.Cclj ee öirGem.werken Korte inhoud zendt rapport omtrent zijn jaarlijkse!: bezoek aan de registratuur dezer ge- meente. deelt mede, dat de verbetering van het ;egdek van den Lan^e Brinkw'eg en de Beckeringhstraat moet worden opgevat als zijnde uitsluitend een herstrati.. van het bestaande e dek. deelt mede dat J.v.l-anen, wegens een hem in dienst overkomen ongeval, zij: ■werkzaamheden sinds 26 October 1.1. niet kan verrichten. deelt ..ede, dat controle jaarrekening I93Ó der 'Toningbounvereeniging "Goed Tonen" te Soest heeft plaats gehad, t. doet terzake een ra mort toekomen. deelt mede, dat kasopnening en control administratie van het Gasbedrijf in he 3e en 4e kvartaal hebben plaats geha en doet terzake een raooort toekomen. zendt ter goedkeuring het er j van een aan J.de Hooy, Burg.Gr o thestras te Soest, te verleenen vergunning tot het uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een de'e0kneedmachi ne, in werkin^, gestemd door een elect. motor van 1,3 P.h.in perceel thestraat 9» kad.bekend-sectie h no I78O. verzoent onderstand. nur^Gro van den door i» ingezonden sta' bericht naar aanleidiu^ bestuur der 1'ariaschool van meubileering en i .richting van de in aanbeu". zijnde nieu - e lokalen, dat hij zich met leze aanvrage, behoudens den prijs van de electrische klok, ka» vereenigen. 06

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 693