<v ya V pc^Cj, /y2^. /La M Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen ar lijksch aer ge- 5 van liet en de opgevat cstratin Het rapport wordtvoor kennisgeving aangenomen. "et schrijven ;ordt voor kenniegevi:.^, aangeno.aen. IZ Ju- V SU di' Ht 0 ins een 'AL, nij r 1.1. je had, t;:| men. c ontrola jf in c'i s gehad ie konen. ;er o va- '.straat ïing tot ■ij door ieedi .ac N •n electï Burgdr>i K £10. n door 'i nden van de en, dat houder: a :lok, kaKl >-an J. van x uien ordt 2.1 e koe verlof verleend vanaf 2ó Cctooer 1.1. voor een tijdvaxc van 14 dagen, of zooveel korter als de ongesteldheid mocht duren. Voor het ge» Lr,/ val een verlof van 14 dagen niet voldoende mocht sijn frto ïoet, ouder overlegging van een geneeskundige verkla- j rin0 opnieuw ziekteverlof door hei worden aangevraagdJ rekening I Opport wordt voor ksnniagev i ng aangenomen. SU Ha joort wordt voor kennis evin aangenonen. or.t' er j-ver unniu wordt oed. e^eurd. 1/ ii aJ besloten wordt aan C". Col jee mede te ieelen, dat ei termen aanwezig zijn aan het verzoek te voldoen. 2.sloten '»ordt om de post meubileering en inrichting van de in aanbou zijnde nieuwe lokalen te verminderen net f .O1.57 voor aankleedin^ van het tweede lokaal en f.IG.5^ voor goedkoopere klok, in totaal met f.92.07. J,~ post wordt mitsdien vast. esteld cm een totaal bedrafc groot f.1397.91 - f.92.07 is f .1W.o4. lA aM- 3 "UOtG

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 694