-'I Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud 1335 1336 1337 1333 1339 1340 1341 •V e thC-asille oest.Vertot bestr r t.b.c.te Soest ''""ov.Utr .^lectr »My Voorzitter Soester Vredeskrin- p/a C.Koning, Kerk 3..-- 399 «joest - -U1J s 3 rueiu. verben vraa.t of den Kaal Kan orden voorge steld oia den aan den Hartweg gelegen grond, kad."bekend als sectie H no.873 wederom voor dezelfde huur som eri onder dezelfde voorwaarden voor het jaar 193c aan H.Hornsveld te verhuren, voor hè geval deze zich- met die huursoLi en voo ;aarden vereenigt. of het college in principe berti| is een "bijdrage te verleenen in de los ten van verpleging in een sanatorium vdn Kej G.jj .van Ar kei hier Schrikslaan 41, al- verzoekt goedkeuring te hechten aan heil voornemen tot het leggen van een laaL-I spanningskabel in huis onder de brug over de Praamgracht hij den Tiekslootea» weg, alsmede van de hrug in de Suidzijje van den weg naar den Provincialen fe dir.v.gen. 'erken deelt ede, dat te 41 ge.i deze kahelle^gi ig ge ene bezwaren IfH staan. deelt mede, dat de heer H.Bunders, lid der Schoonheidsco .missie op 1 J.nuari 1933 als zoodanig periodiek aftreedt. verzoent toestem.iin0 tot het houden va een collecte op wapenstilstandsda^ t behoeve van het vredeswerk. verzoekt restitutie van een gedeelte van het in het wegenf onds der gemeente gestorte bedrag voor het houwen aan d« bericht ontrent het verzoek van H3 mi 3eetzlaan 4^ om huur van achter zijn woning gelegen grond, welke thans kos loos in gebruik is ais volkstuintje. 1 i-ldus 1342 %th.dasille

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 695