Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte 1349 "■re Dudasille 135° Dirlem.erken 1351 oorsitter 13pn V oorsitter 1353 3est.Ver.tot bes der t.b.c. afd. 3oeet stelt de vraa^, of de aan den ÜaarwE weg geleden grond kad.benend als secti, 3 no»37®7 en groot ongeveer 1955 ^2 aai 3. de 3eer wonende 1 aar water weg no.ót wederom in huur zal worden aangeboden. bericht omtrent het verzoek van de buurtvereeniging Soestdijk om beschik baarstelling van ee tweetal terreim J waarvan een in te richten voor het leeJ ren keeken en onderhouden van planten en bloenen en een in te richten voor- speelplaats. "edeged'eel'd wordt, dat liet bestuur adresseerende vereeniging te kennen heeft gegeven, dat de exploitatie van de terreinen geheel bij haar zou be rusten, terwijl de gemeente voor een behoorlijke afscheiding van de omlig gende terreinen zou moeten zor0 draden levens zou de vereeniging gaarne zi. dat op de terreinen van gemeente e e eenige beplanting zou orden aangebrac i brengt in behandeling een rapport van ,de gemeentepolitie inzake het door 1 ■•ij hiompenhou er overkomen ongeval, ver oorzaakt door het rijden over los lig gend grint aan 1e holenstraat. stelt de vraag aan de orde of den R&-- .10et ".orden voorgesteld o, 3urge.„eeste en Wethouders te tachtigen tot het los teloos in gebruik geven van braakli^- geaden grond voor het verbouwen van aardappelen, zulks voor het jaar 193° vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van hej .0.Koppen,Veldwe.;,: 3» alhier, in het sanatorium - ariaoora g- -ennep over het tijdvak van 4 Oct.t- 31 hec.'37 'fcen bedrage van f. 191*35; Let H.4,Armbestuur is bereid een bij" drage te verleenen van f.5".--« inhou "1 r'r-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 699