Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 131 132 133 H.Wolfsen, Veld weg 19, Soest. H.M.Heulen, Secr. samenwerkende Vak organisaties. Ko- ninginnelaan 93 Soest Ned.Kandel-maat- schappij K.V. Cor respondent schap Soest 134 Oké Copieerinrich- ting Den Haag. verzoekt tegen betaling van een bedrag van /.1b0,= per jaar het afval enz. van de opslagplaats voor aseh en vuilnis te mogen weghalen. De Directeur van Gemeentewerken advi seert b^ rapport van 29 Januari 19?7, no.916 de loopende overeenkomst met V. korrelaar, te Amersfoort, met ingang van 15 Februari a.s. te beëindigen. verzoekt aan den gemeenteraad een ande re regeling te willen treffen ten aanzit van het distribueeren van goeukoope mar garine en het verlengen der inschrijving bij de arbeidsbeurs. deelt mede, dat de Utrechtsche Hypothee! bank bereid is alle nofc niet aflosbaar gestelde 4»$ pandbrieven har er instel ling vanaf 27 Januari tot nadere aankon diging om te wisselen in 4$ pandbrieven a 100$ of 3'za/o pandbrieven a 99$» De gemeente bezit 69 4g$ pandbrieven Utrechtsche Hypotheekbank. kan zich niet vereenigen met het schrij ven van den gemeente-secretaris da. 26 November j.1. inzake de afwerking van de memorie van toelichting 1 9j>7 en vraagt betaling van zijn gezonden reke ning dd. 31 October j.1. ad ƒ.119,60. 135 De Voorzitter. 36 pe Voorzitter. doet mededeeling omtrent de door hem ge voerde besprekingen met den vertegen woordiger van den Ned.Bond van Gemeente ambtenaren betreffende de verhooging van de bezoldiging van het hoofd van den keuringsdienst (Br.A.Winter) in ver band met de opheffing van z^n functie als gemeente-veearts. stelt voor een regeling te treffen ten aanzien van het verleenen van vergun ningen voor het hebben van uitwegen van particuliere terreinen naar den openbaren weg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 69