m-\y. v JL. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen ■6 bexrefxexide perceel ^r oiid3 3.1 ctQ.ii ci e Heer orden aangeboden tegen-een huur som van f.lC.-. jaar. r l/ tJji. 4 c\ L ijutf. In be0i:.sel uordt besloten tot medewerking in de-be schikbaar stelling van een terrein voor kinderspeel plaats. Omtrent devorm van deze beschikbaarstelling :ordt de voorkeur 0egeven aan verhuring van het ter rein 20ouat de vereeniging omtrent de exploitatie van i*e kinderspeelplaats geheel zelfstandig de verantwoor ding draagt, het de keuze van het terrein kan de ver- adering zich niet vereenigen, aangezii?n zulks den ve koop van bouwrijpe terreinen elke ia de on iddellijkè c i,;evin0 zijn gelegen, niet zal bevorderen, besloten ordt liet terrein gelegen, aan de ochrikslaari, r.ad.bexi sectie li no»l0 >4 ed. u. het terrein kad. bekend sectie n0.5504 in huur aan te bieden tegen na*er overeen te ko.-.en huurso 1, zoodra de gemeente de vrije beschikj- hng ov r lie gronden aek t, al -es behoudens goedkeu- ring van den Raam. "Voorts - ordt besloten het adres se erende bestuur in alf gemeenen zin de vraag te stellen of zij zich met een oplossing als hiervoren omschreven zoude kunnen ver- ceni0en, In bevestigen** Ooval zal eei* onder ooLien kunnen orden gezien. -.r nader kan de A.V.fatum zal worden held opnieuw in behandeling college van oordeel is, dat 0eleid bot; afwijzing van hei verzocht deze aan0elegc te nemen, aangezien het ue motiveering verzoek om de /r weime neef 4 veroorzaak te schade te vergoeden, niet juist ;oröt geacht. besloten wordt aan den directeur van Gemeente erken te dragen van het ^rondcomplex an de Paulus Dotter] een verkaveli.igsolan te ontwerpen, gelijk zulks met het complex "het Hart" heeft plaats gehad. De terre -en aan de P.Potterlaan zullen niet meer "orden gebr cht als grond voor den verbouw op aa i- in4 in aanmerk van aard appelen, doch zullen in koop worden aangeboden. De overige ..ronden elke voor den aardappelteelt bestemd geweest zijn, kunnen wellicht als zoodanig wederom ;o: Het college zal hierover een beslis te a aangewezen. k' sing ne..:en zoodra het verkavelingsplan is ingekomen Je gevraagde bijdrage wordt verleend. 'A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 700