num- I Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1354 1355 1356 Z'1322 «T. Ise^er Xorulaan 32, SoeBt fa. J.1J.-liegt en 40.1en te Ai.Lsterdaïa i>irhem. :;erken *1. li dehbond :il', .Soest te 3oest vraagt ontheffing van het bepaalde in art.25, 4e lid, der Bouwverordening, t/b van de uitbreiding van een garage groot 3.3C x 5 •- "tot 3?3C x 10 L, op perceel sectie II 110.51-3 gelegen aan de Koninginnelaan. Be dir.v.gem.verken brengt gunstig ai vies uit bij rapoort dd.30 October 1937, no.40/2. doet nadere aanbieding voor een vette- lij ke aansprakelij kheidsverzekering ten behoeve dezer ;eiaeente. biedt ter behandeling aan eenige ver zoenen om bouwvergunningvergezeld Vo de noodde teekeningen en adviezen. verzoekt vrij stelling van vernavel ij k- heidsbelasting voor een te houden oroj gaganda-avond voor enoendexi Bond op 12 hov. a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 701