Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1357 1358 ^ir.Genuwerken 1359 j .B.v.jDoeverden, Beukenln.36Soest I36G Uir.Gem.werken 1361 1362 H.J.de liaan, Verl. i'almalaan 31»Soest A.W.Beckeringh, Soest Stichting Mariënb te Soest uig verzoekt namens het Bestuur der ten toonstellingscommissie v.d.Ver.voor pluimveeteelt en konijnenfokkerij toestemming tot het houden eener col lecte met lijsten. adviseert aan A.C.Gottlieb, Gartesius weg 13» te Utrecht, mede te deelen, dafc zijrx verzoek om vergunning voor den bouw van een enkel woonhuis a/h le Heeserlaantje in gunstige overweging kan worden genomen, indien door hem een bedrag van f.279*55 voor aanleg en onderhoudskosten van het le Heeser laantje in de gemeentekas wordt ge stort. vraagt toestemming tot het verplaat sen van een kippenschuur op perceel sectie G no.3813, gelegen aan de Beu kenlaan. Be Dir.v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij rapport dd.1 Kovember 1937» no.123» brengt rapport uit omtrent de door G. v.Stijn, Gr.Melmweg 9» te Soest, ge vraagde vergunning voor den bouw van een bergschuurtje op perceel sectie A no.1942 gech, gelegen aan den Gr. Melmweg. verzoekt aansluiting van zijn perceel aan de waterleiding. Be Uirectie van de K.V.Arnhemsche ''aterleiding-Maat schappij doet hieromtrent een voorste bij haar schrijven dd.2 Kov.1937» no> III-3-3/48G8. geeft in overweging om terug te komen op het voornemen tot intrekking van^ de vergoeding aan de stichting Marien burg te Soest wegens stroomkosten van een, voor den ingang van het gebouw geplaatste, lamp, welke des nachts door brandt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 705