'Ik sr ten- r.voor srij aer col- axtesius elen, dat or den 'h le rweging or hem aanlcg- s Heeser it ge- rplaat- erceel de Beu' brengt t dd.1 door G. st, ge- ouw van sectie n Gr. perceel tie van g-Maat- voorstel BESLISSING besloten wordt de collecte toe te staan. Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt ontheffing ex art.22 eerste lia^der bouw- verordening te verleenen op voorwaarde, dat voor den aanvang van den bouw een bedrag van f.279*55 i*1 we~ '/we genfonds wordt gestort. Besloten wordt toestemming te verleenen, conform het advies van den i>ir.v.Gem.werken. Pji 937 no. te komen ng van. g karien sten van gebouw achts Besloten wordt aan G.van Stijn te berichten, dat vergun- (A ning voor den bouw wordt verleend, doch dat het college i\ hem er op wijst, dat, waar hij reeds een uitweg heeft op /Au. den Groote Melmweghij niet gerechtigd is deze uitweg te verleggen of te vergrooten zonder toestemming van het college. Besloten wordt den directeur van de Arnhemsche >'/aterlei- i? JU. ding My te verzoeken, den aanleg van waterleiding vol- gens plan B, genoemd in zijn schrijven van 2 i"0v.'37 no.iii-3-3/4808 uit te voeren, met uitzondering van de plaatsing van een brandkraan aldaar, met ooe op het open water in de omgeving. |Besloten wordt, bij de behandeling der begrooting in de; #/<- ifdeelingen, voor te stellen de nachtlaiapen voor beide 1 wijkverplegingen te laten bestaanren mitsdien het be- r sluit van 1 Nov.1937 t.a.v. de Herv.Wijkverpleging geno aen, in te trekken. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 706