Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 1363 1364 1365 1366 1367 James M.en W.van Asch, iV.Toplaan 26, te Soest J .v.d►Broek,Pias- weg 57» Soest hoofd der 3e afd, ter secretarie Jir.Gem.vs er ken S.Smits 1368 Ver.tot verspr.der h.Schrift,A'dam 1369 137° Utr .Prov.Brandweer "bond A.Bult e.a."bewoner v/d Jen Blieklaan Korte "beklagen zich over het in gebruik ne men van een strook gronds van hun ter rein, gelegen aan de v.Toplaan, door bewoners van den Klaarwaterweg. Je dir.v.gem.werken brengt hierover rap^ port uit bij schrijven van 29 October 1937, no.28/9. verzoekt de steenen garage's, behooren- de bij de in aanbouw zijnde dubbele woonhuizen, op perceel sectie J no.1952^ gelegen aan den Schoutenkampweg, te mo gen voorzien van een plat dak, inplaatsi van een kap. Je dir.v.gem.werken brengt afwijzend advies uit bij schrijven dd.28 October 1937, no.107. verzoekt te mogen vernemen tot welk be drag moet worden bijgedragen in de kos ten van verpleging van de armlastige krankzinnige Joost Pastunink, door ziji onderhoudsplichtige familieleden. geeft uiteenzetting van de positie van den arbeider (hulpopzichter] G.Haage, in vergelijking met een dergelijke func tie in de gemeente heist. verzoekt ontslag als brandmeester der vrijwillige brandweer te Soesterberg. verzoekt toestemming tot het houden van||i'o esterna een collecte op 8 Jee. a.s. zendt advies betreffende de inrichting van de aangekochte garage op de luit. ■hoppenlaan tot brandweer garage. verzoeken aanbrenging van een voldoende straatverlichting aan het gedeelte van de Jen Blieklaan, gelegen tusschen Bos straat en spoorlijn haarn-Utrecht. Je dir .v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.1 Nov. 37> no.1275* inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 707