JfoAjjr/ M-/J fcfi ■uik ne- hun ter- i, door >rover rap«j October behooren- ibbele i) no.l952| ig, te mo- inplaats| iijzend J October welk be- .n de kos- .astige door zij! len. Besloten wordt aan adressanten mede te deelen, dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan, een en ander con- .u. form het advies van den dir.v.gem,werken. 4öid- Besloten wordt het verzoek af te wijzen conform het advies van den -Oir .v.uem. werken. 'jtn i. besloten wordt met een bijdrage van f.lOQ.— Igenoegen te nemen. per jaar ^/ó'c"2 iitie van i|3esloten wordt aan den dir.v.gem.werken mede te deelen /j~ i.Haage, lldat het college zich met zijn rapport inzake de positie Lijke funwlvan O.Haage kan vereenigen; en om aan de commissie van jopenbare werken mede te deelen, dat het college geen Itermen aanwezig acht, loonsverhooging aan G.Haage toe Ite kennen desgewenscht onder overlegging van de desbe treffende stukken. ster der «üntslag wordt verleend, onder dankbetuiging voor de be- cc^r terberg. liezen diensten. ïouden vaW'o es temming tot deze collecte wordt verleend. jJb irichtingj Insloten wordt de stukken terug te zenden aan den dir. Ie iuit. f.gem.werken om advies. voldoend hsloten wordt aan adressanten mede te deelen, dat aan 3elte vaifftun verzoek, ook om financieele redenen, thans niet kan schen Boerj|orden voldaan, doch dat de uitbreiding der totaalver- scht. jfichting ter plaatse de volle aandacht v/h college heeft. 3r omtrent l Nov.^' H tia 1t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 708