Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1371 1372 Oudercommissie o.l»school heetz- laan Dir.v.Gem. vserken 1373 Dir.Gem.werken "bieden begrooting voor te houden ouder avond op 9 November a.s. aan ten bedra ge van f.7.50* bericht, dat de waarde van de woning staande op de aan ^.van -Breukelen in erfpacht uitgegeven grond aan de heetz- laan, kad.bekend als sectie H no.2187 kan worden gesteld op f.2800.en die van de bergplaats op f.200.--. Ben uitgifte in erfpacht ware het beste te beperken tot een terrein,breed 29 1 en diep 30 M. Voor een meest economisch verkaveling van het perceel H no.2187 zal het bestaande woonhuis moeten wor den gesloopt. Be erfpachter ff. van Breukelen heeft op 3 November 1937 ter secretarie mede gedeeld, dat hij het gedeelte, groot 87O M2 wederom in erfpacht zou wenschen het overige gedeelte van den grond zou desgewenscht aan den huurder van den op stal kunnen worden verhuurd. bericht omtrent het verzoek van G.M.va herwaarden inzake uitkoop van erfpacht van de tusschen Ossendamweg en Plasweg gelegen perceelen gronds, kad.bekend al sectie B nos.773 en 774. Onderhandelin gen met van Herwaarden worden als over bodig beschouwd, aangezien de prijs van den grond - te schatten op f.2.per M2 - voor land- en tuinbouw veel te ho is en voorts in verband met het feit, dat de grond bestemd voor aanleg van weg 104 eigendom van de gemeente moet blijven, slechts tot een gedeeltelijke verkoop kan worden besloten, terwijl van Herwaarden op gedeeltelijken ver koop geen prijs stelt. Be Oommissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert een op een nog te vervaardigen teekening aangegeven ge- deelte groot ongeveer 12°°° aan G.H. van Herwaarden voor een koopprijs van f.2.per 112 te koop aan te bieden, terwijl de gemeente zal bekostigen en doen uitvoeren den aanleg van weg no. IO4, welke eigendom van de gemeente blijft. Uit een inmiddels ingekomen ra port van den dir.v.gem.werken dd.26 Gctober 1937» no.H/o, blijkt, dat de oppervlakte van het te verkoopen gedee te slechts ongeveer 1C5°° M2 zal bedra gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 709